top of page
KMP_3698_rt02.JPG
DSR03195_rt02
DSR03373_rt
DSR03256_rt02
DSR03100_rt02
DSR03122_rt02
DSR03079_rt02
DSR03224_rt02
DSR03554_rt
KMP_3727_rt02.JPG
DSR03281_rt02
DSR03290_rt02
DSR03469_rt.jpg
DSR03311_rt02
DSR03326_rt02
DSR03828_rt02.JPG
DSR03868_rt02.JPG
DSR03815_rt.jpg
Klarisa & Michael | Engagement | Sai Kung/  Stanley ​

Meet me where the sky touches the sea.


在天氣無限放晴的日子
所有東西都彷彿鋪滿了天然的閃粉
眼中的你和那天相識的你
一樣在人群中閃爍


世界很大
有時候能夠遇到心靈互通的
實在是一種難以置信的緣份 
 

 

 

 

bottom of page